Technik Hodowca Koni

TECHNIK HODOWCA KONI planuje, organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni, szkoli i użytkuje konie, zajmuje się ich sprzedażą, prowadzi gospodarstwo rolne z ofertą rekreacji konnej.

 

 

Będziesz nadzorować pracę osób bezpośrednio obsługujących konie. Wymaga to umiejętności nawiązywania i utrzymywania dobrych stosunków z ludźmi, zarówno z podwładnymi, jak i przełożonymi.

Kluczowy w tym zawodzie jest przyjazny stosunek do zwierząt, refleks, opanowanie, wytrzymałość fizyczna, spostrzegawczość i cierpliwość.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: pszczelarz, technik pszczelarz, technik agrobiznesu, rolnik, technik rolnik.

Warto rozwijać swoje umiejętności przyrodnicze, opiekuńcze, zootechniczne i ekonomiczne.

 

 

Będziesz pracować w budynkach inwentarskich i gospodarskich (stajnie, chlewnie, obory, magazyny, paszarnie), a także w halach produkcyjnych (hale ubojowe), w biurze i na wolnym powietrzu. Trzeba będzie przemieszczać się między tymi obiektami, bez względu na zmienne i czasem, trudne warunki atmosferyczne.

Technik hodowca koni zasadniczo pracuje 8 godzin dziennie. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy musi pracować dłużej, nawet w nocy.

 

 

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni, np. stadninach i szkółkach jeździeckich.

 


 

Technik Rolnik

TECHNIK ROLNIK organizuje i prowadzi prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w celu pozyskania produktów rolnych, obsługuje mi użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia oraz prowadzi rachunek ekonomiczny.

 

 

Praca technika rolnika ma charakter głównie zespołowy. Obok umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności pracy w grupie ważne są też umiejętności organizacyjne.

Konieczna jest umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Ponieważ praca w rolnictwie jest często żmudna, monotonna i ciężka, bardzo przydatne są wytrwałość i cierpliwość.

Wykonując pracę w tym zawodzie, trzeba być spostrzegawczym i posiadać umiejętność prowadzenia obserwacji.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik weterynarii.

W pracy przydatne są uzdolnienia techniczne pozwalające na obsługę, konserwację i drobne naprawy pojazdów, maszyn i sprzętu używanego w gospodarstwie rolnym.

 

 

Najczęściej będziesz pracować na świeżym powietrzu, często w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Mogą pojawić się zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawożeniem.

Technik rolnik pracuje przeciętnie 8-9 godzin dziennie. Godziny pracy są w zasadzie stałe, choć mogą ulegać zmianie np. nieodpowiedniej pogody. Pracę wykonuje się w dzień.

Praca wymaga dużego wysiłku fizycznego.

 

 

Możesz prowadzić indywidualnie gospodarstwo rolne, gospodarstwo ekologiczne lub agroturystyczne.

Pracę znajdziesz także w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 


 

Technik Informatyk

TECHNIK INFORMATYK przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje strony internetowe i bazy danych.

 

 

Będziesz pracować indywidualnie, ale będziesz mieć częsty kontakt z innymi pracownikami w firmie zarówno bezpośredni, jak i za pośrednictwem mediów komunikacyjnych.

Możesz także pracować w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi.

Czasami będziesz pracować pod presją czasu.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk.

Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne.

Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

 

 

Będziesz pracować 8 godzin, ale czas pracy może być również nienormowany.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych.

Będziesz pracować przy monitorach komputerów oraz korzystać z urządzeń peryferyjnych: drukarek, ploterów, skanerów, rzutników.

Będziesz narażony na działanie pola elektromagnetycznego.

Będziesz pracować w pozycji siedzącej.

 

 

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci), a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 


 

Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA prowadzi w różnych organizacjach działalność gospodarczą, sprawy kadrowo-płacowe i podatkowe oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy, sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

 

 

Technik ekonomista samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji.

Będziesz pracować z ludźmi.

Będziesz odpowiedzialny za pracę zespołu.

Powinieneś łatwo nawiązywać kontakty, posiadać umiejętności przekonywania i negocjowania.

Konieczne jest sprawne posługiwanie się komputerem.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik rachunkowości, technik prac biurowych, technik spedytor, technik logistyk, technik administracji.

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik rachunkowości.

Na wszystkich stanowiskach pracy technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi i przetwarzania danych, takimi jak: maszyna do pisania, faks, kserokopiarka i komputer.

 

 

Godziny pracy technika ekonomisty są stałe, chociaż czasami zlecenia zmuszają do załatwiania spraw w dni wolne od pracy.

Cały dzień będziesz pracować, siedząc najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych.

Na wielu stanowiskach pracy nie ma konieczności przemieszczania się poza instytucję, ale niektóre tego wymagają. Zdarzają się także stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach.

 

 

Możesz pracować w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości.

 


 

Technik Logistyk

TECHNIK LOGISTYK organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu oraz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych.

 

 

W pracy będą potrzebne Ci umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznego myślenia, dyspozycyjność, umiejętności negocjacyjne, kreatywność i inicjatywa w działaniu oraz zdolności organizacyjne. Ważna będzie także umiejętność pracy w grupie i odporność na stres.

 

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa.

Ważna w pracy logistyka jest znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego i obsługa komputera.

 

 

Będziesz pracować 8 godzin dziennie w systemie zmianowym.

Będziesz pracować w ruchu lub na siedząco.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych - biurze firmy, bazie, obiektach magazynowych.

 

 

Pracę znajdziesz w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych.

 


 

Technik Hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

 

 

Będziesz pracować w zespole.

Ciągle będziesz się kontaktować z wieloma osobami i współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich.

 

Wymagana jest biegła znajomość języków obcych.

Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu biurowego.

 

 

Będziesz pracować w systemie zmianowym.

Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych instytucji hotelarskich, ale także w jednostkach transportowych przedsiębiorstw żeglugowych i kolejowych.

Będziesz pracować najczęściej w pozycji stojącej.

 

 

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, flaytelach i innych instytucjach posiadających bazę nocelgową.

Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.